โบราณศาสตร์
0 %

โครงการโบราณศาสตร์

06 เมษายน, 2015 Africa, Causes Four, Causes One
Donation : / DONATE NOW

เป็นงานให้ความรู้ในศิลปะศาสตร์ เช่น กสิณกรรมฐาน, โหราศาสตร์แนวพุทธ เป็นต้น อันเป็นภูมิปัญญาของชาติและพุทธศาสนา

โดยโครงการนี้ มุ่งให้การศึกษา จัดการเรียนการสอนสอนศาสตร์โบราณ เช่น กสิณกรรมฐาน, โหราศาสตร์แนวพุทธ, บายศรีงานดอกไม้และใบตอง, อักขระเลขยันต์ คาถา เป็นต้น อันเป็นภูมิปัญญาของบูรพาจารย์และบรรพบุรุษที่สืบทอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • เพื่อสืบทอดและส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์โบราณ
  • เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์กับชีวิตประจำวัน
  • เผยแผ่ศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลก
DONATE NOW
1

Select your price

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievement

2

Fill The Form

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievemen

3

Donate causes

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievemen

สิ่งที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ

kasana
0 %
Donation : /

โครงการกสิณกรรมฐาน เรียนรู้การรวมจิตให้เป็นสมาธิและใช้พลังสมาธิ เพื่อพัฒนากายจิตปัญญา ประยุกต์ใช้สร้างความสำเร็จในชีวิตประจำวัน

DONATE NOW
yathai
0 %
Donation : /

อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรหายาก ขยายพันธุ์ และแบ่งปันสู่พื้นที่ต่าง ๆ โดยเริ่มจากชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

DONATE NOW
Translate »