ไหว้พระบรมครู

พิธีไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า 3/58

มูลนิธิสุวรรณโคมคำเปิดไหว้ครูเสริมสิริมงคลและไหว้ครูเรียนสรรพวิชชาสุวรรณโคมคำ(ต้นตำรับ)และศาสตร์สมัยใหม่ พร้อมรับ “พระคัมภีร์สุรรณโคมคำ” และรับสิริมงคลต่าง ๆ เช่น  ครอบพระธาตุ: พระบรมสารีริกธาตุ,  บายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น มีผู้สนใจเข้าร่วมพิธีร้อยกว่าท่าน ในวันที่ ๓ และ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ นี้

กิจกรรมเรียนสรรพวิชชาโบราณ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทส เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยและสามารถนำไปประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตในสังคมได้ โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับศาสตร์โบราณแขนงต่าง ๆ พร้อมทั้งพัฒนาจิตด้วยพระกรรมฐาน มีกสิณกรรมฐานเป็นต้น

Comments

Leave a Reply

Translate »