พวกเรา? เรื่องราว

  • ความเป็นมาของมูลนิธิ
  • ความเป็นมาของมูลนิธิ
มูลนิธิสุวรรณโคมคำ เป็นองค์การสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗ คุณทิพพา เพิ่มทรัพย์หิรัญ ปรารภถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จึงได้บริจาคทุนทรัพย์และสถานที่จำนวนหนึ่งให้กับคณะ มีพระอาจารย์ ดร.มหายงยุทธ ธีรธมฺโม ฯลฯ รับมอบเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป

มูลนิธิก็ได้ค่อยเจริญเติบโตมาจนกระทั่งปัจจุบัน โดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมผู้บริหารและประชาชนที่ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมตามกำลัง ปัจจุบันมูลนิธิตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๖๔ ซ.พระยามนธาตุฯ แยก ๓๑ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ และมีสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่หมู่บ้านทวีสุข เขตบางกอกใหญ่ (ฝั่งธน) กรุงเทพฯ ปัจจุบันมีคณะกรรมการผู้บริหาร ประกอบด้วย: 1.ดร.พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม (ประธาน) 2.พระมหาพิทักษ์ จิตฺตโสภโณ (รองประธาน) 3. นางดวงใจ เอกหิตานนท์ (รองประธาน) 4.พระมหาชุมพร นิติสาโร (เลขานุการ) 5.นายมงคล นวนพรัตน์สกุล (เหรัญญิก) 6.นางภัทรวดี บุญมงคลกาญจน์ (กรรมการ) 7.นายกนตธร เกิดอุบล (กรรมการ) 8. นางสาวชนิษฐา ศรีปุตตะรักษ์ (กรรมการ) 9. นายกานต์ มุสิกบุญเลิศ (กรรมการ) ที่ปรึกษามูลนิธิ: 1. พระราชปริยัติโกศล (ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาด้านพระพุทธศาสนา) 2. ดร.พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต (ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ) 3. นางทิพพา เพิ่มทรัพย์หิรัญ (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์/กิจการทั่วไป) 4. นางพุทธรักษา เทพพิทักษ์ (อดีตประธานมูลนิธิ/ที่ปรึกษากิจการมูลนิธิ) 5. นายญาณภัทร ยอดแก้ว (ที่ปรึกษาด้านพุทธศาสนา) 6. นายคณิศร ฑปภูผา (ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย) 7. นายกังวาล โสภาพงษ์ (ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย)

สิ่งที่ทำ? งานพวกเรา

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ourwork1

จัดและส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเครื่องอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและส่งเสริมการพัฒนากายใจ

READ MORE

ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

ourwork7

ส่งเสริมการออกกำลังกาย ทำกายบริหาร เช่น โยคะ เพื่อป้องกันโรค สร้างความสมบูรณ์และแข็งแรงให้แก่ร่างกาย

READ MORE

การศึกษาสงเคราะห์

ourwork6

สนับสนุนทุนการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร เยาวชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มีโอกาสที่ดีทางการศึกษา

READ MORE

ขอเชิญเพื่อนมาสร้างบารมีร่วมกัน

งานอาสาสมัคร คือ “งานของพระโพธิสัตว์”  มุ่งอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น

Select causes for global donation

ทีมงาน. พบปะ

admin

admin

ดร.พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม

ดร.พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม

พระมหาพิทักษ์ จิตฺตโสภโณ

พระมหาพิทักษ์ จิตฺตโสภโณ

คุณสุนทรี โรหิตะรัตนะ

คุณสุนทรี โรหิตะรัตนะ

Translate »