พวกเรา? เรื่องราว

  • ความเป็นมาของมูลนิธิ
  • ความเป็นมาของมูลนิธิ
มูลนิธิสุวรรณโคมคำ เป็นองค์การสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗ คุณทิพพา เพิ่มทรัพย์หิรัญ ได้เข้ามาศึกษาพุทธศิลปศาสตร์โบราณกับพระคณาจารย์สุวรรณโคมคำ จึงได้ปรารภถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

และได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวนหนึ่งเพื่อก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมา หลังจากนั้นมูลนิธิก็ได้ค่อยเจริญเติบโตมาจนกระทั่งปัจจุบัน โดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมผู้บริหารและประชาชนที่ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมตามกำลัง ปัจจุบันมูลนิธิตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๘๑ ซ.เทอดไท ๔๘ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และมีสถานที่จัดกรรมเพื่อสังคมที่หมู่บ้านทวีสุข เขตบางกอกใหญ่ (ฝั่งธน) กรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการผู้บริหาร ประกอบด้วย: 1. ดร.พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม, ประธานกรรมการมูลนิธิ 2. พระศรีวชิราลังการ, รองประธานฯ 3. พระมหาพิทักษ์ จิตฺตโสภโณ, กรรมการ 4. นายญาณภัทร์ ยอดแก้ว, รองประธานฯ 5. นายวันชาติ ดุสิตานนท์ , เหรัญญิก 6. นางสุนทรี โรหิตรัตนะ , เลขานุการ 7. นางภัทรวดี บุญมงคลกาญจน์, กรรมการ) 8. นางอภิรมย์ เลิศทวีวิทย์, กรรมการ ที่ปรึกษามูลนิธิ: 1.นางพุทธรักษา เทพพิทักษ์, อดีตประธานฯ 2. นายคณิศร ฑปภูผา, ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

สิ่งที่ทำ? งานพวกเรา

เผยแผ่พระพุทธศาสนา

ourwork3

เผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านศาสตร์และศิลปะเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงคำสอนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

READ MORE

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ourwork1

จัดและส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเครื่องอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและส่งเสริมการพัฒนากายใจ

READ MORE

ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

ourwork7

ส่งเสริมการออกกำลังกาย ทำกายบริหาร เช่น โยคะ เพื่อป้องกันโรค สร้างความสมบูรณ์และแข็งแรงให้แก่ร่างกาย

READ MORE

การศึกษาสงเคราะห์

ourwork6

สนับสนุนทุนการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร เยาวชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มีโอกาสที่ดีทางการศึกษา

READ MORE

ขอเชิญเพื่อนมาสร้างบารมีร่วมกัน

งานอาสาสมัคร คือ “งานของพระโพธิสัตว์”  มุ่งอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น

Select causes for global donation

ทีมงาน. พบปะ

admin

admin

ดร.พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม

ดร.พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม

พระมหาพิทักษ์ จิตฺตโสภโณ

พระมหาพิทักษ์ จิตฺตโสภโณ

คุณสุนทรี โรหิตะรัตนะ

คุณสุนทรี โรหิตะรัตนะ

Translate »