ชมภารกิจการให้บริการช่วยเหลือ, มูลนิธิกำลังปฏิบัติภารกิจ

icon-service-01

เผยแผ่ความรู้ด้านการปฏิบัติธรรม

บริการฝึกอบรมมการรวมจิตให้เป็นสมาธิและศิลปะการใช้พลังสมาธิ เพื่อพัฒนากายจิตและเจริญปัญญา มีบริการทุกวันอาทิตย์ที่มูลนิธิและนอกสถานที่

icon-service-02

ให้ความรู้ในด้านโบราศาสตร์

โดยให้ความรู้ในศิลปะศาสตร์ เช่น กสิณกรรมฐาน, โหราศาสตร์แนวพุทธ, บายศรีงานดอกไม้และใบตอง เป็นต้น ผ่านการเรียนการสอน เอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ

icon-service-03

ให้คำปรึกษาด้วยพยากรณ์แนวพุทธ

ให้บริการตรวจดวงชะตา และให้ความรู้นอกสถานที่ ให้คำปรึกษาการดำเนินชีวิตโดยใช้โหราศาสตร์กับพุทธศาสนา ทั้งในกรุงเทพฯ  ต่างจังหวัด และต่างประเทศ

icon-service-04

ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา

ด้วยการมอบทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร เยาวชนทั้งในและต่างประเทศ เป็นโครงการประจำปีมอบทุกเดือนธันวาคม

icon-service-05

อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม

โดยส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม เช่น เทศน์มหาชาติ, บายศรีสู่ขวัญ, พิธีครอบพระธาตุ เป็นต้น ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาติและใช้เป็นเครื่องมือพัฒนากาย-ใจ

icon-service-06

ส่งเสริมด้านสุขภาพและปลูกสมุนไพร

โดยส่งเสริมการออกกำลังกาย ทำกายบริหาร เช่น โยคะ เพื่อป้องกันโรค สร้างความสมบูรณ์และแข็งแรงให้แก่ร่างกาย ผ่านหลักสูตรเพื่อสุขภาพและสื่อต่างๆ

dhammapractics2

เป็นอาสาสมัครของโครงการ

การเป็นอาสาสมัคร ต้องมีจิตอาสาเพื่อผู้อื่น มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ตามภาระงานที่มูลนิธิมอบหมาย มีคุณสมบัติที่กำหนดคือ มีจิตอาสาและมีความสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ ด้วยการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกับร่วมกิจกรรมด้วย และอาจไม่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น บอกข่าว ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

มอบทุนการศึกษาเกียรติบัตร

ร่วมบริจาคเงินตามจิตศรัทธา

มูลนิธิเป็นองค์ที่รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  มีโครงการจำนวนมากซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนไม่น้อย เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม จึงต้องขอรับบริจาคจากท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมช่วยบริจาคตามสติกำลัง โดยทางมูลนิธิจะออกใบลดหย่อนภาษีและใบเกียรติว่า”ได้ร่วมส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับเรา”

สืบสานประวัติศาสตร์

เผยแผ่ความรู้หรือบอกต่อ

ข่าวสารมูลนิธินั้น มีประโยชน์ต่อสังคม การประชาสัมพันธ์หรือบอกต่อ เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ โดยนำเอกสารสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้รับทราบ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ฯลฯ กระทั่ง การซื้อหนังสือ ตำรา ซึ่งจัดพิมพ์โดยมูลนิธิ ถือว่าเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์

yathai

อุทิศแรงกายร่วมทำความดี

มูลนิธิมีโครงการและกิจกรรมต่อเนื่องมากมาย จึงต้องใช้บุคลากรที่อุทิศแรงกายเพื่อส่วนรวม โดยการช่วยเหลือประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของทางมูลนิธิ เช่น ช่วยประสานงาน ช่วยจัดสถานที่ ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยบริการในหลากหลายรูปแบบตามแต่ภารงานที่คณะกรรมการมูลนิธิจะกำหนด

Translate »